Informatie over jouw gezondheid

​Je hebt recht op informatie over jouw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.​

Concreet

​Als patiënt heb je recht op informatie over o.a.:

  • de diagnose
  • de behandeling 
  • de medicatie 
  • eventuele risico’s 
  • de financiële impact
  • hoe je jouw gezondheid kan onderhouden (stoppen met roken, een bepaald dieet volgen …)

Ook als het nieuws negatief is, moet de zorgverlener (arts, kinesist, verpleegkundige, enz.) je dit meedelen. Hij mag dit niet verzwijgen.

De zorgverlener moet jou de informatie meedelen in duidelijke en begrijpelijke taal. Hij moet hierbij rekening houden met jouw kennis als patiënt en zijn taalgebruik aanpassen.

In principe moet de informatie mondeling gegeven worden, maar dit kan wel schriftelijk bevestigd worden op vraag van de patiënt of als de zorgverlener dit nodig vindt.

Voorbeeld

Marie krijgt de diagnose dat ze borstkanker heeft. Ze reageert hier emotioneel op. Ze vraagt haar arts om alle inlichtingen ook schriftelijk te bezorgen. Zo kan ze alles later nakijken op een minder moeilijk moment.

Therapeutische uitzondering

In uitzonderlijke gevallen kan je arts ervoor kiezen je geen informatie te geven. Dit kan enkel wanneer hij van oordeel is dat de informatie een ernstig nadeel voor je gezondheid zou opleveren. Je arts mag dit niet zomaar zelf beslissen. Hij moet hierover overleggen met een andere arts die moet nagaan of er sprake is van een ‘mogelijk ernstig nadeel’.

Als je arts beslist jou de informatie niet mee te delen, moet hij dit in jouw dossier vermelden en moet hij hierbij de reden schrijven waarom hij jou de informatie niet geeft.

Deze therapeutische uitzondering is steeds tijdelijk. Van zodra het ernstig nadeel niet meer bestaat, moet je arts alle nodige informatie meedelen.

Voorbeeld

Kadir maakt een moeilijke periode door in zijn leven en loopt met zwartgallige gedachten rond. Zijn arts stelt bij een controle vast dat Kadir een tumor heeft. De behandeling van deze tumor is niet dringend. De arts verkiest te wachten om dit mee te delen aan Kadir, omdat het risico op zelfmoord of een depressie al te groot is. De arts deelt dit wel mee aan de echtgenote van Kadir die als vertrouwenspersoon is aangeduid. Zodra Kadir het leven opnieuw rooskleuriger ziet, moet de arts hem alle informatie geven.

​​

Bijstand

Alle informatie moet normaal gezien aan de patiënt zelf meegedeeld worden. In sommige omstandigheden kan dit niet, bijvoorbeeld als de patiënt in coma ligt of te jong is. De patiënt is in zo'n geval wilsonbekwaam. De informatie mag dan meegedeeld worden aan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt (bijv. de echtgenoot of de ouders).  In de mate van het mogelijke moet de patiënt hier wel bij betrokken worden.

Voorbeeld

Kevin (10 jaar) lijdt aan een aandoening en moet een vervelende behandeling ondergaan. Alle uitleg hierover moet aan zijn ouders gegeven worden, maar ook Kevin moet hierbij betrokken worden en informatie krijgen op zijn niveau.

Vertrouwenspersoon

Ook wanneer je zelf nog bekwaam genoeg bent om de informatie te krijgen, kan het soms nuttig zijn om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dat kan je partner zijn, maar ook een familielid, een vriend, enz. Je blijft als patiënt wel zelf alle beslissingen nemen, maar je vertrouwenspersoon kan je hierin bijstaan.

Je kan je vertrouwenspersoon schriftelijk aanduiden met het formulier ‘aanwijzing van een vertrouwenspersoon’. Vraag daarbij uitdrukkelijk aan je arts om de identiteit van de vertrouwenspersoon op te nemen in je medisch dossier. Je arts zal aanduiden wanneer informatie werd meegedeeld in aanwezigheid van je vertrouwenspersoon. Je vertrouwenspersoon mag de informatie uiteraard uitsluitend gebruiken om jou bij te staan bij de medische behandeling.

Formulier 'aanwijzing van een vertrouwenspersoon' (.pdf).

Recht op niet-weten

​Als patiënt kan je er ook uitdrukkelijk voor kiezen om geen informatie te krijgen. Je moet dit dan duidelijk meedelen aan je arts. Je kan er ook voor kiezen dat in plaats van jezelf jouw vertrouwenspersoon wordt ingelicht over je gezondheidssituatie. Je arts zal dit dan noteren in je patiëntendossier om latere betwistingen te vermijden.

Voorbeeld

Mieke lijdt aan een ernstige vorm van borstkanker. Haar toestand is hopeloos. Mieke wil niet geconfronteerd worden met haar naderende dood. Daarom wil ze de ernst van haar ziekte niet kennen. Haar man Paul heeft dit verteld aan de behandelende dokter en deze houdt daar rekening mee. Mieke heeft dus het recht om niet op de hoogte te worden gebracht van haar gezondheidstoestand.

Uitzondering

Dit recht op niet-weten geldt niet als je gezondheidssituatie een ernstig gevaar voor jezelf of voor anderen inhoudt. In dat geval moet de informatie steeds meegedeeld worden.

Voorbeeld

Jan laat een aidstest uitvoeren, maar vraagt aan zijn dokter om het resultaat niet te kennen. Indien de test echter positief is, moet de dokter dit toch meedelen aan Jan. De ziekte is ernstig en kan gevolgen hebben voor de gezondheid van Jan en van anderen. 

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00