Inzage in je dossier

Je patiëntendossier moet zorgvuldig bewaard worden en je mag steeds inzage vragen.​

Jouw recht

Persoonlijk dossier

​Elke zorgverlener moet een dossier van jou als patiënt aanleggen en zorgvuldig bewaren. Je hebt ook steeds het recht om bepaalde documenten aan je dossier te laten toevoegen (bijv. een verklaring of een wetenschappelijk artikel dat te maken heeft met jouw ziekte).

Wat er juist in het dossier moet staan, is echter niet altijd duidelijk. Ben je opgenomen in het ziekenhuis? Dan moet je ziekenhuisdossier steeds het medische, het radiologische en het verpleegkundige dossier bevatten.

Inzage of kopie dossier

Als patiënt heb je altijd het recht op inzage in je dossier of een kopie van je dossier.

Je kan je vraag tot kopie of inzage mondeling of schriftelijk stellen. De zorgverlener moet hierop ingaan binnen de 15 kalenderdagen. Als je de aanvraag mondeling gedaan hebt en je binnen de 15 dagen niets krijgt, kan je de aanvraag best nogmaals doen, maar dan schriftelijk. Doe dit dan met een aangetekende brief (belangrijk als bewijs van aanvraag en om te bepalen vanaf wanneer de termijn van 15 dagen start).

​Tip!

​Wil je inzage in je dossier of een afschrift van jouw dossier opvragen bij een ziekenhuis? Op de website van het ziekenhuis vind je hierover meer informatie en soms kan je zelfs online de inzage of een kopie van je medisch dossier opvragen.

Inzage

Je hoeft geen reden op te geven waarom je het dossier wil inzien. De zorgverlener moet je steeds inzage geven in het volledige dossier, met uitzondering van de persoonlijke notities van de zorgverlener. Dit zijn aantekeningen die de zorgverlener apart houdt voor eigen gebruik.

Voorbeeld inzage dossier
Huisarts Anne houdt naast het patiëntendossier ook een blad bij over elke patiënt. Daarop vermeldt ze welke karakter de patiënt heeft en of het een moeilijke of een gemakkelijke patiënt betreft. Deze informatie gebruikt ze louter voor eigen gebruik. Ze hoeft dit document dan ook niet mee te geven wanneer de patiënt het dossier opvraagt.

Kopie

Een zorgverlener heeft wel het recht om te weigeren een kopie af te leveren als hij duidelijke aanwijzingen heeft dat de patiënt onder druk wordt gezet om de kopie aan een derde te bezorgen.

Sinds 25 mei 2018 mag je zorgverlener je geen kosten aanrekenen voor de eerste kopie van je dossier. Hij of zij mag wel een vergoeding vragen voor extra kopieën. Dit mag maximaal 0,10 euro bedragen per gekopieerde bladzijde, 5 euro per gekopieerde RX en 10 euro als de kopieën op een elektronische drager (cd-rom) staan. In totaal mag hij je maximaal 25 euro aanrekenen voor de kopie van een dossier.

 

Voorbeeld kopie dossier 
Dorien vraagt een kopie van haar dossier en deelt aan de arts mee dat zij dit moet doen op vraag van haar hospitalisatieverzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij mag dit niet eisen en de arts mag in dit geval dan ook weigeren om een kopie af te leveren van Doriens patiëntendossier.

 
​​

Voor derden

​Inzage door vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Voor je recht op inzage kan je je ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dat kan een zorgverlener zijn waarin je vertrouwen hebt, maar ook een familielid. Je moet hiervoor wel een schriftelijke aanvraag doen.

Wil je ook de persoonlijke notities kunnen inzien, dan moet je beroep doen op een andere zorgverlener om die gegevens op te vragen.

Bij personen die handelingsonbekwaam verklaard zijn, kan de wettelijke vertegenwoordiger inzage in het patiëntendossier vragen. De zorgverlener kan dit eventueel weigeren als hij dit nodig acht ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of privacy van de patiënt.

Voorbeeld

Laetitia heeft een operatie ondergaan in een ziekenhuis. Zij wenst te weten wat er juist gebeurd is. Ze vraagt haar huisarts, met wie ze een goed contact heeft, om haar bij te staan bij de inzage in haar dossier. Het ziekenhuis bezorgt Laetitia haar medisch dossier en aangezien het de huisarts is die het dossier opvraagt, moet het ziekenhuis ook inzage geven in de persoonlijke notities van de artsen die haar behandeld hebben.

Kopie voor vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Wil je een vertrouwenspersoon een kopie laten aanvragen in jouw naam? Dan moet je dit schriftelijk doen. Vraagt een andere zorgverlener (bijv. je huisarts) je dossier aan in jouw naam? Dan heeft hij ook recht op een kopie van de persoonlijke notities.

Bij personen die handelingsonbekwaam verklaard zijn, kan de wettelijke vertegenwoordiger een kopie van het patiëntendossier aanvragen. De zorgverlener kan dit eventueel weigeren als hij dit nodig acht ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of privacy van de patiënt.

Bij overlijden

Recht op inzage voor nabestaanden

​Wanneer de patiënt overleden is, gelden er andere regels. Zo bestaat er op dat moment alleen nog een recht op inzage. Het recht op een kopie geldt niet meer.

De inzage kan in deze situatie enkel nog aangevraagd worden door een zorgverlener op vraag van een nabestaande (echtgenoot, partner, kinderen, ouders, broer of zus). De aanvraag moet duidelijk gemotiveerd worden.

De zorgverlener kan de inzage weigeren als de overleden patiënt zich hiertegen verzet zou hebben tijdens zijn leven.

Voorbeeld

Marianne komt niet overeen met haar dochter. Marianne meldt aan haar huisarts dat zij niet wenst dat haar dochter inzage krijgt in haar dossier. Wanneer Marianne overlijdt en haar dochter het dossier laat opvragen, dan moet de arts dit weigeren.

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00