Afkortingenlijst

 

DIT
STAAT VOOR …
A001​
Vroegere benaming van aanvraagformulier bij VAPH (van hulp).  De term blijft bestaan voor hulpmiddelen.
Nu: Aanvraag voor ondersteuning (AVO)
A002
Vroegere benaming van Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap = MDV
Nu: “multidisciplinair verslag in Helios (= webapplicatie)
AC
Adviescommissie (= HOC, heroverwegingscommissie)
ADL
Activiteiten Dagelijks Leven – ADL-hulp
A-doc
A-document (dossier binnen IJH), aanmelddocument bij de ITP
Vervat AOO1, A002, adviesrapport,…
AG
Adviserend Geneesheer (= GA = Geneesheer-Adviseur)
Alin
Alin vzw: all-in dienstverlening voor budgethouders
Vanaf 2016: bijstandsorganisatie ihkv PVF
AR
Adviesrapport
ASS
Autismespectrumstoornis
ATB
Arbeidstrajectbegeleiding
AVO
Aanvraag voor Ondersteuning (vervangt vroegere A001)
AVT
Aanvullende Thuiszorg
AWW
Algemeen Welzijnswerk
BBC
Bijzondere Bijstandscommissie
BOB
Basisondersteuningsbudget Binnen PVF zijn er twee trappen BOB en PVB. 
BOB is er voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het BOB is een vast en forfaitair bedrag (300 euro) dat je maandelijks ontvangt. Toekenning is alvast tot 2018 automatisch op basis van bepaalde attesten. Je kan het budget vrij besteden om je extra kosten voor zorg en ondersteuning te betalen.
BS
Belgisch Staatsblad
BSF
Bijzonder solidariteitsfonds
BTOM
Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen
BW
Beschut Wonen (psychiatrie!) – Beschermd Wonen (VAPH) – Begeleid Wonen (VAPH) – Beschutte Werkplaats (VDAB, Min. van Tewerkstelling)
CAB
Centraal Doventolkenbureau (CAB = Communicatie-Assistentiebureau voor doven)
CAP
Centraal informatie- en aanmeldpunt (IJH)
CAR
Centrum voor Ambulante Revalidatie
CARA
Centrum voor Aanpassing van het Rijden van gehandicapte Automobilisten
CAS
Coördinatiecel Aangepaste Sporten
CBO
Centrum voor beroepsopleiding
CGG(Z)
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
CGVB
Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze
CJM
Costumer Journey Map 
CLB
Centrum voor leerlingenbegeleiding (vroegere “PMS-centrum”)
CO
Cliëntoverleg (IJH)
COS
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
CP
Contactpersoon
CRZ
Centrale Registratie Zorgvragen (vroegere CWL, Centrale Wachtlijst)
CTZ
Centrum voor Thuiszorg
DC
Dagcentrum (ZORG) / Deskundigencommissie (PAB)
DIO
Diensten Inclusieve Ondersteuning
Domino
(aanmelding)applicatie van GV en OCJ
DOP
Diensten Ondersteuningsplan
EEP
Eigenhandig ervaringsdeskundig plan
Methodiek van VFG
EFB
Eigen financiële bijdrage (voor voorziening of dienst)
EMK
Experiment Modulair Kader (IJH)
FAM
Flexibel Aanbod Meerderjarigen (ZORG voor volwassenen) of Flexibel Aanbodscentrum voor Meerderjarige personen met een handicap
Vroeger: dagcentrum, tehuis niet-werkenden, thuisbegeleiding,…
Nu: FAM en MFC
FAM is tussenstap om van erkende voorziening, naar vergunde zorgaanbieder te evolueren.  Iedere FAM kan in principe de 3 categorieën van FAM-ondersteuning aanbieden: – FAM middenfrequente (woon)ondersteuning – FAM dagondersteuning – FAM intensieve woonondersteuning. 
Op termijn geen erkende FAM meer, enkel vergunde aanbieders (2017)
FAO
Fonds Arbeidsongevallen
FBZ
Fonds voor beroepsziekten
FEVLADO
Federatie van Vlaamse Dovenverenigingen
FID
Frequentie, Intensiteit en Duur
FOD
Federale Overheidsdienst
FODSZ
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
FOVIG
Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap
GA
Geneesheer-Adviseur / vroegere naam voor “Gemotiveerde Aanvraag”, nu “Vereenvoudigde Aanvraag” (IMB)
GMDT
Gespecialiseerd Multidisciplinair team (oa ihkv IMB,…)
GON
Geïntegreerd Onderwijs
Griffoen
Vroegere software pakket voor opmaak MDV, PAB-IV en AR.
Sinds juli 2015: webapplicatie Helios.
GRIP
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap
GTB
Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Trajectbegeleidingsdienst
GV
Gemandateerde Voorziening
GVI
Gemotiveerd Voorstel van Indicatiestelling
GVT
Gezinsvervangend Tehuis
HAB
Hulp aan Bejaarden
Helios
Webapplicatie van VAPH, waarbinnen MDV, PAB-IV en AR worden opgemaakt
HOC
Heroverwegingscommissie (ook AC = Adviescommissie)
ICM
Interveniërend casemanagement
IGO
Inkomensgarantie voor ouderen
IJH
Integrale Jeugdhulp
IMB
Individuele Materiële Bijstand (hulpmiddelen en woningaanpassingen)
INSG
Internaat Niet-SchoolGaanden
INSISTO
Informaticasysteem intersectorale toegangspoort (webapplicatie IJH-dossiers)
IO
Inclusief Onderwijs
IPH
Intersectorale prioritaire hulpvragen
IROJ
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
IRPC
Intersectorale regionale prioriteitencommissie
IS
Indicatiestelling
ISG
Internaat SchoolGaanden
ISV
Indicatiestellingsverslag / indicatiestellingsvoorstel (IJH)
IT
Integratietegemoetkoming
ITP
Intersectorale Toegangspoort (IJH)
IV
Inschalingsverslag (binnen PAB)
IVT
Inkomensvervangende tegemoetkoming
JHB
Jeugdhulpbeslissing
JHR
Jeugdhulpregie
JRB
Jeugdrechtbank
KB
Kinderbijslag / Koninklijk Besluit
KOC
Kenniscentrum Hulpmiddelen (vroegere “Kennis- en OndersteuningsCentrum”)
LPA
Leidraad persoonlijke adviesverlening (methode ontwikkeld voor AR, door KOC)
MA
Maatschappelijk Assistent
MaNo
Maatschappelijke Noodzaak
MDD
Multidisciplinair Dossier (IJH)
MDT
Multidisciplinair team
MDV
Multidisciplinair verslag (= vroegere “A002”), opgemaakt in Helios
MFC
Multifunctioneel Centrum (ZORG minderjarigen, via IJH) of Multifunctioneel Centrum voor minderjarige personen met een handicap
Vroeger: dagcentrum, (semi-)internaat, thuisbegeleiding
Nu: FAM en MFC.  
In een multifunctioneel centrum kunnen kinderen en jongeren met een nood aan intensieve begeleiding vlot overschakelen tussen dag- en nachtopvang, dagopvang voor- en naschools, dagbesteding en ondersteuning thuis.
MPI
Medisch Pedagogisch Instituut (nu: MFC)
MSOC
Medisch-sociaal opvangcentrum
MW
Maatschappelijk Werker
NAH
Niet-aangeboren hersenletsel
NRTH
Niet-rechtstreeks Toegankelijke Hulp(verlening)
NRTJ
Niet-rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
NSG
Niet-SchoolGaand
OBC
Observatie- en Behandelingscentrum
OC
Orthopedagogisch Centrum
OCJ
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
OCM
Observerend casemanagement
OOOC
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
OP
Ondersteuningsplan
OZO
Online Zelfevaluatie Ondersteuningsbehoefte
PA
Provinciale Afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap / Persoonlijke Assistent (in kader van het PAB)
PAB
Persoonlijke-Assistentiebudget
PAB-IV
PAB-inschalingsverslag
PC
Prioriteitencode (tvv UC) / psychiatrisch centrum
PEC
Provinciale evaluatiecommissie (beslissingsorgaan VAPH-dossiers)
PGB
Persoonsgebonden budget
PMB
Persoon met een beperking
PMH
Persoon met een handicap (soms ook PmH)
PPG
Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg (vroegere naam)
Nu: SOM de federatie van sociale ondernemingen (werkgeversfederatie van de socialprofitsector)
PTB
Prioritair Te Bemiddelen
PVB
Persoonsvolgendbudget. Binnen PVF zijn er twee trappen BOB en PVB. 
Als het Basisondersteuningsbudget niet volstaat of als je behoefte hebt aan hulp en ondersteuning van diensten of voorzieningen waarvoor toelating van het VAPH nodig is, zal je kunnen overstappen naar het Persoonsvolgend Budget. Om dit te ontvangen, heb je een ondersteuningsplan nodig waarin je aangeeft welke, hoeveel en wanneer je ondersteuning wilt. .  Afhankelijk van de nood aan ondersteuning, worden er verschillende categorieën van Persoonsvolgend Budget onderscheiden. Dit budget ontvang je cash en/of met een voucher en de besteding ervan dien je te verantwoorden aan het VAPH.
PVC
Persoonsvolgende Convenanten
PVF
Persoonsvolgende financiering (officieel in voege vanaf 1 april 2016) .  PVF staat voor een heel andere aanpak van de organisatie en de financiering van de ondersteuning en zorg voor personen met een handicap door de Vlaamse overheid. In de nieuwe werkwijze gaan de budgetten van de subsidiërende overheidsinstantie niet langer rechtstreeks naar de voorzieningen en instellingen voor personen met een handicap, maar worden ze toegewezen aan de persoon met een handicap zelf. Zo zal een persoon met een handicap dus grotendeels zelf kunnen bepalen waar en hoe hij of zij die ondersteuning opneemt en op welke manier hij of zij de zorg organiseert.   Van aanbodsgestuurd naar vraaggstuurd.
PVT
Psychiatrisch Verzorgingstehuis
RDC
Regionaal dienstencentrum (thuiszorg Bond Moyson)
RIZIV
Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering
RKW
Rijksdienst voor Kinderbijslag Werknemers
ROG > ROPH
Regionaal Overlegorgaan Gehandicaptenzorg (vroegere naam)
Regionaal Overlegorgaan Personen met een Handicap (nieuwe naam)
RPC
Regionale Prioriteiten Commissie
RTH
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp(verlening)
RTJ
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
RVP
Rijksdienst voor Pensioenen
RVT
Rust- en verzorgingstehuis
SDJ
Sociale Dienst gerechtelijke jeugdbijstand
SG
SchoolGaand
SI
Semi-Internaat
SINSG
Semi-Internaat Niet-SchoolGaanden
SISG
Semi-Internaat SchoolGaanden
SOM
de federatie van sociale ondernemingen (werkgeversfederatie van de socialprofitsector, tegenhanger van het Vlaams Welzijnsverbond)
TCK
Trainingscentrum Kamerwonen (kamertraining)
THAB
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
TIS
Team Indicatiestelling (IJH)
TJB
Trajectbegeleiding
TM
Typemodule (IJH)
TNW
Tehuis voor Niet-Werkenden (type bezigheid – type nursing)
TP
Toegangspoort (IJH)
TW
Tehuis voor Werkenden
UB
Uitbreidingsbeleid (zorgregie)
UC
Oud: Urgentiecode (objectieve urgentiecode), nu: PC (prioriteitencode)
VA
Vereenvoudigde Aanvraag (vroeger: gemotiveerde aanvraag)(IMB)
VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VF
Vlaams Fonds (vroegere afgekorte benaming VAPH, dossiernummers werden voorafgegaan door “VF/”)
VFG
Vereniging Personen met een Handicap
VFSIPH
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (vroegere volledige benaming voor VAPH)
VGPH
Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap
VIST
Versnelde Indicatiestelling en toewijzing
VK
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
VKB
Verhoogde Kinderbijslag
VOP
Vlaamse Ondersteuningspremie (vroegere VIP)
VSB
Vlaamse Sociale Bescherming
WOP
Wonen onder begeleiding van een particulier
ZIN
Zorg in natura (Zorg : voorzieningen , diensten)
ZTB
Zorgtrajectbegeleiding
ZVZ
Zorgverzekering
ZZI
Zorgzwaarte-instrument

Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00