Verlofregelingen

Als je werkt, is het niet altijd evident om je dit met je mantelzorgtaken te combineren. Gelukkig bestaan er verschillende vormen van loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid geven om je werk tijdelijk te onderbreken of te verminderen.
 
Vraag hierover meer informatie bij je personeelsdienst of klik op de tabbladen onderaan deze pagina.
 • ​Tijdskrediet
 • Zorgverlof
 • Palliatief verlof
 • Regeling voor werkzoekenden
 • Regeling voor zelfstandigen

Tijdskrediet

* Tijdskrediet is er voor werknemers van de privé-sector. Ben je ambtenaar? Dan spreken we over loopbaanonderbreking. Hier gelden andere voorwaarden.

Als werknemer kan je ervoor kiezen om even niet of minder te werken. 

1. Motief

Tijdskrediet kan je enkel opnemen voor de zorg van:

 • je kind jonger dan acht jaar,
 • een palliatieve patiënt,
 • een zwaar ziek gezins- of familielid,
 • je kind met een handicap jonger dan 21 jaar,
 • je zwaar ziek minderjarig kind,

of om:

 • ​een erkende opleiding te volgen.

Om van tijdskrediet te kunnen genieten, moet je minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever werken. Aan iedere vorm zijn bepaalde voorwaarden ​verbonden. Let op: in bepaalde situaties kan je werkgever je aanvraag weigeren of uitstellen. Voor ieder motief moet je een attest voorzien.

2. Vorm

Je kan dit tijdskrediet op verschillende manieren opnemen:  

 • voltijds,
 • halftijds,
 • 1/5e.

3. Duur 

In totaal kan je maximum:

 • 51 maanden opnemen om te zorgen,
 • 36 maanden nemen voor een erkende opleiding.

Tijdskrediet neem je op in blokken van 1-3 maanden (naargelang het motief) die je kan verlengen tot het maximum bereikt is. 

Het aantal maanden is een saldo per persoon en verdubbelt niet wanneer je bv. twee kinderen hebt. De duur verandert niet naargelang de vorm (voltijds, halftijds of 1/5e). Om jouw resterende saldo te raadplegen kan je terecht op www.socialsecurity.be.​

4. Uitkering 

Ter compensatie van het loonverlies krijg je een forfaitaire uitkering​ van de RVA. 

5. Aanmoedigingspremie

Wanneer je tijdskrediet opneemt, kan je van de Vlaamse Overheid een aanmoedigingspremie ​ontvangen. Dit is een premie die wordt uitbetaald bovenop de uitkering van de RVA. 

6. Procedure

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet moet je je werkgever op voorhand op de hoogte brengen:  

 • 3 maanden vooraf als er meer dan 20 werknemers zijn,
 • 6 maanden vooraf als er 20 werknemers of minder zijn.

Je vermeldt meteen de bepalingen ​van je gevraagd tijdskrediet. Wanneer je werkgever je aanvraag goedkeurt, kan je bij de RVA een uitkering aanvragen. 

7. Meer info

Wat is het verschil met zorgverlof of palliatief verlof?

Palliatief verlof en zorgverlof (verlof om medische bijstand) zijn thematische verloven (net zoals ouderschapsverlof). De voorwaarden, procedure en bedragen van de uitkeringen verschillen van tijdskrediet. Bespreek met je personeelsdienst wat voor jou de beste oplossing is.

Zorgverlof

Wanneer je mantelzorger bent, kan je  verlof om medische bijstand nemen, beter bekend als zorgverlof. Hierbij kan je je werk tijdelijk verminderen of onderbreken om voor een ziek gezins- of familielid te zorgen. 

1. Voorwaarden 

Er zijn enkele voorwaarden:

 • zware ziekte (bewijzen met een attest),
 • de persoon is een gezinslid (gezinsleden zijn de mensen met wie je samenwoont),
 • de persoon is een familielid: bloedverwant tot en met de 2e graad of aanverwant tot en met de 1e graad.

2. Vorm

Je kan dit tijdskrediet op verschillende manieren opnemen:  

 • voltijds,
 • halftijds,
 • 1/5e.

3. Duur 

In totaal kan je maximaal:

 • 12 maanden opnemen in voltijds regime,
 • 24 maanden wanneer je halftijds of 1/5e neemt.

Let op: alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 16 jaar kunnen respectievelijk 24 en 48 maanden zorgverlof opnemen. 

Je neemt dit verlof op in blokken van 1-3 maanden die je kan verlengen tot het maximum bereikt is. Enkel voor minderjarige kinderen die gehospitaliseerd worden kan je zorgverlof per week opnemen. Per patiënt kan je opnieuw zorgverlof aanvragen.

4. Uitkering 

Ter compensatie van het loonverlies krijg je een forfaitaire uitkering van de RVA. 

5. Aanmoedigingspremie

Wanneer je tijdskrediet opneemt, kan je van de Vlaamse Overheid een aanmoedigingspremie ​ontvangen. Dit is een premie die wordt uitbetaald bovenop de uitkering van de RVA. 

6. Procedure 

Je moet je werkgever minstens 7 dagen vooraf op de hoogte brengen. Je moet de ziekte bewijzen door een medisch attest. Bij een verlenging doe je dit opnieuw. De aanvraag voor een uitkering doe je bij de RVA.

7. Meer info

Wat is het verschil met tijdskrediet?

Zorgverlof is een thematisch verlof (net zoals ouderschapsverlof en palliatief verlof). De voorwaarden, procedure, duur en bedragen van de uitkeringen verschillen ten opzichte van tijdskrediet. Bespreek met je personeelsdienst wat voor jou de beste oplossing is.

Palliatief verlof

Met palliatief verlof kan je je werk tijdelijk onderbreken of verminderen zodat je voor iemand kan zorgen die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt.

1. Vorm

Je kan kiezen voor:

 • voltijds,
 • halftijds,
 • of 1/5e palliatief verlof.

In principe kan de aanvraag nooit geweigerd worden.

2. Duur 

 • maand
 • Je kan twee keer verlengen tot een maximum van 3 maanden

Wanneer de patiënt overlijdt voordat je verlof voorbij is, mag je die maand uitdoen. Per patiënt kan je opnieuw palliatief verlof aanvragen.

3. Uitkering 

Ter compensatie van het loonverlies krijg je een forfaitaire uitkering​ van de RVA. 

4. Aanmoedigingspremie

Wanneer je tijdskrediet opneemt, kan je van de Vlaamse Overheid een aanmoedigingspremie​ ontvangen. Dit is een premie die wordt uitbetaald bovenop de uitkering van de RVA. 

5. Procedure 

Je moet je werkgever minstens 7 dagen vooraf op de hoogte brengen. Je moet de palliatieve situatie bewijzen door een medisch attest met vermelding dat jij instaat voor de zorg. 

6. Meer info

Wat is het verschil met tijdskrediet?

Palliatief velof is een thematisch verlof (net zoals ouderschapsverlof en verlof om medische bijstand). De voorwaarden, procedure en bedragen van de uitkeringen verschillen van tijdskrediet. Bespreek met je personeelsdienst wat voor jou de beste oplossing is.

Werkzoekenden

Als werkzoekende, kan je een vrijstelling krijgen van bepaalde verplichtingen omwille van sociale of familiale moeilijkheden. Met een vrijstelling ben je niet verplicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Let op: per patiënt kan maar één werkzoekende een vrijstelling krijgen.

1. Voorwaarden

Je krijgt een vrijstelling als je zorgt voor:

 • een palliatieve patiënt,
 • een zwaar ziek gezinslid (met wie je samenwoont),
 • een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2e graad, 
 • je kind met een handicap jonger dan 21 jaar.

2. Duur

De maximumduur is afhankelijk van het motief:

 • Palliatieve zorgen: 2 maanden
 • Andere motieven: 48 maanden

Je neemt dit in blokken van 1 maand voor palliatieve zorgen, per 3-12 maanden voor de andere motieven.

3. Uitkering

Je krijgt een forfaitaire uitkering per dag, vanaf de 25e maand ontvang je een kleiner bedrag.

4. Procedure

Je bent verplicht om een medisch attest voor te leggen. Bij de zorg voor een gehandicapt kind, moet je een attest van het FOD sociale zekerheid ​voorleggen. Per zorgvrager kan maar 1 persoon deze vrijstelling krijgen.

Je vraagt een formulier aan bij je uitbetalingsinstelling (de vakbond of de hulpkas). Je vult het formulier in en samen met de attesten breng je dit terug binnen bij je uitbetalingsinstelling voor de periode van vrijstelling begint.

5. Meer info

Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Zelfstandigen

Vaak moet je als zelfstandige mantelzorger je werk onderbreken of stopzetten om de zorg voor een ander op te nemen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor je privéleven, maar ook voor de toekomst van jouw zaak. Door het stopzetten of onderbreken van je werk kan je als zelfstandige immers klanten verliezen.

Met deze regeling voor zelfstandigen kan je toch je activiteit tijdelijk stopzeten zonder financiële kater.

1. Voorwaarden

Deze regeling geldt voor:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Helper in hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenoot in het maxi-statuut

Zelfstandigen in bijberoep kunnen zorgverlof aanvragen als de sociale bijdrage minstens even hoog liggen als de minimumbijdrage voor een hoofdberoep.

Wanneer je zorgt voor:

 • een palliatieve patiënt, 
 • een zwaar ziek gezinslid (met wie je samenwoont),
 • een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad,
 • een kind met een handicap jonger dan 25 jaar.

2. Vorm

 • Voltijds
 • Deeltijds (met een halve uitkering, zonder vrijstelling van sociale bijdragen)

3. Duur

 • ​Maximaal 12 maanden

Dit is een saldo per persoon dat je kan verdelen over je hele loopbaan. Je kan dit opnemen in blokken van 1-6 maanden. De periode telt mee voor de opbouw van je pensioenrechten. ​

4. Uitkering

Gedurende je onderbreking krijg je een forfaitaire uitkering,​ gelijk aan het maandelijkse bedrag van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige. 

Je krijgt ook een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen (wanneer je 3 maanden opeenvolgend niet werkt). Wanneer je deeltijds je werk onderbreekt, moet je wel sociale bijdragen betalen. 

5. Procedure

Doe een aanvraag bij je sociaal secretariaat met bewijs van de mantelzorgsituatie door een medisch attest. 

6. Meer info

Neem een kijkje op de website van de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. ​

Neem contact op met je sociaal secretariaat


Contacteer ons

Voor alle vragen over jouw ziekteverzekering

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

09 333 55 00