Ontstaan van de Socialistische Mutualiteiten

Ons ziekenfonds is deel van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM). Het NVSM staat mee aan de bakermat van de ziekenfondsen in België.  

 

​De eerste ziekenfondsen

De eerste ziekenfondsen in België ontstonden in de eerste helft van de 19de eeuw. Toen werden er overal 'maatschappijen van onderlinge bijstand' opgericht, in het Frans 'sociétés de secours mutuels', vanwaar het begrip mutualiteiten is afgeleid. Deze eerste ziekenfondsen ontstonden op plaatselijk niveau, kleinschalig en veelal binnen het kader van eenzelfde beroep. Het geheel draaide op totaal vrijwillige basis.

De eerste wet op de maatschappijen van onderlinge bijstand dateert van 1851, maar de echte doorbraak kwam er pas met de wet van 1894. Voortaan konden de ziekenfondsen zich ook verenigen, waardoor stilaan grotere instellingen ontstonden.

Ontstaan algemeen sociaal zekerheidssysteem

In 1945, bij de totstandkoming van het sociaal zekerheidssysteem, werd de aansluiting bij een ziekenfonds verplicht voor alle werknemers van de privé-sector en vanaf 1963 gold deze verplichting eveneens voor de zelfstandige arbeiders om vervolgens geleidelijk uitgebreid te worden tot de hele bevolking (ambtenaren, gehandicapten, enz.).

Momenteel kan men zeggen dat quasi gans de bevolking van ons land verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit.

Oprichting Socialistische mutualiteiten

De eerste socialistische maatschappij van onderlinge bijstand werd opgericht in 1869 te Fayt-lez-Manage onder de naam "La Solidarité". De eerste regionale socialistische ziekenfondsen (federaties) werden opgericht te Gent (1886) en te La Hestre (1891).

In het begin van de 20ste eeuw, groepeerden de ziekenfondsen van verschillende strekking zich in Landsbonden. En zo ontstond in 1913 het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM).

Vanaf de jaren zestig profileert het NVSM  zich als een grote sociale organisatie, de tweede grootste van het land in aantal leden.

Modern gezondheidsbeleid

Sedert 1991 heeft de wet op de ziekenfondsen het mogelijk gemaakt de rol van de ziekenfondsen op het vlak van de gezondheid beter te definiëren. Dezelfde wet installeerde ook een meer democratisch beheerssysteem. De nieuwe ziekenfondswet (06.08.1990) stelde eveneens moderne procedures tot financiële controle in en maakte het mogelijk voor de ziekenfondsen om hun aangeslotenen te verdedigen in rechtszaken.

De taak van een ziekenfonds beperkt zich dus niet louter tot het terugbetalen van medische verstrekkingen of tot het uitbreiden van tegemoetkomingen met aanvullende diensten. Ons ziekenfonds is een natuurlijke woordvoerder van de leden op het vlak van het ziekteverzekerings- en gezondheidsbeleid. Traditiegetrouw is ons ziekenfonds ook een laboratorium waar nieuwe vormen van sociale dienstverlening en zorgverlening worden uitgebouwd.

De toekomst

Sedert het ontstaan van de eerste mutualiteiten zijn twee eeuwen verlopen. Uiteraard is de maatschappelijke context sindsdien grondig gewijzigd. De uitdagingen voor ziekenfondsen hebben alles te maken met uitgavenbeheersing en tegelijk - hoe paradoxaal het ook mag klinken - drempelverlaging van de gezondheidszorg. Het komt erop aan een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te handhaven voor alle burgers.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230