Onze visie, missie en waarden

 

Missie

 
Onze missie is toegang voor iedereen tot een kwalitatieve zorg. We gaan meer dan ooit voor solidariteit, niet voor risicoselectie en uitsluiting van de zwakkeren, ouderen of zieken. Vandaar onze slogan: ‘Iedereen telt mee. Altijd.’
 
Bond Moyson wil zich ontwikkelen tot een moderne dienstverlenende organisatie waar een lid optimaal antwoord krijgt op al zijn vragen en problemen. De kernwoorden zijn hier ‘toegankelijk, laagdrempelig en transparant’. Om dit te bewerkstelligen verenigt Bond Moyson haar activiteiten als ziekenfonds binnen de verplichte en aanvullende verzekering, haar inspanningen op het vlak van sociale dienstverlening, haar aanbod aan zorg- en comfortdiensten en haar werking op het vlak van gezondheidspreventie en welzijn onder hetzelfde dak. Alle diensten van het ziekenfonds zijn toegankelijk via één centraal telefoonnummer: 056 230 230.
 

Visie

 
We willen in de toekomst verder onze sociale dienstverlening uitbouwen en hierbij – gezien onze missie – bijzondere aandacht te besteden aan preventieve acties en aan gezondheidspromotie. “Gezond zijn” betekent voor ons immers meer dan “niet ziek” zijn. “Gezond zijn” is het bereiken van een optimale levenskwaliteit op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak. Niet alleen gezondheidszorg maar gezondheid is het einddoel!
 

Waarden

 
Onze waarden weerspiegelen wat ons verbindt en hoe onze medewerkers de visie van Bond Moyson willen realiseren.
 
Solidariteit
Een sterke sociale zekerheid beschermt ons tegen extreme vormen van ongelijkheid. Daarom komen wij op voor een breed dekkende verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen én voor volwaardige en welvaartvaste vervangingsinkomens voor wie getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid.
In onze aanvullende verzekering proberen we om op een solidaire manier tussen te komen in gezondheidszorgbehoeften waar de verplichte ziekteverzekering niet aan voldoet.
 
Engagement
Iedereen telt mee. Bond Moyson bekommert zich om de gezondheid en het welzijn van iedereen: rijk of arm, blank of zwart, oud of jong, actief of niet actief, ziek of gezond. Iedereen heeft recht op gelijke kansen op gezondheid en welzijn. Maar het gaat niet enkel om maatschappelijk engagement, maar ook over persoonlijk engagement van onze medewerkers voor de sociale belangen van elk van onze individuele leden.
 
Respect voor het individu
Bond Moyson komt op voor de rechten van de patiënt. Elke patiënt moet verzorgd worden met respect voor zijn menselijke waardigheid, zijn zelfbeschikkingsrecht en dit onafhankelijk van zijn filosofische of ideologische overtuiging.  Wij menen dat alle zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen de plicht hebben om deze rechten op actieve en menswaardige wijze toe te passen.
Omgekeerd verwachten wij ook iets van onze leden. Het kan voor ons niet dat leden zich op een ongepast agressieve manier tot ons richten. Wij vragen ook respect voor onszelf als persoon.
 
Nabijheid
Elk lid moet bij ons terecht kunnen met zijn vragen,  bekommernissen of voor advies.  Elk lid moet kunnen rekenen op een proactieve ondersteuning en begeleiding waar mogelijk. Mensen die bij ons ziekenfonds aankloppen, moeten met een oplossing naar buiten gaan. Hetzelfde geldt voor de diverse aanleunende socioculturele verenigingen en dienstverleningsorganisaties.
 
Innovatie
Bond Moyson maakt werk van innovatie en vernieuwing.  Investeren in innovatieve technologieën die zorgen voor betere patiëntvriendelijke zorg en cliëntvriendelijke service zijn hierbij een must.
 
Kwaliteit
Bond Moyson maakt werk van een kwaliteitsbeleid doorheen al haar taken, werking en dienstverlening. Permanent investeren in vorming en opleiding van het personeel is één van de middelen om dit te bereiken.
 
Efficiëntie
De middelen en mensen inzetten om een dusdanige manier dat ze optimaal resultaat behalen. Dat is efficiënt ondernemen en de beste manier om tot een kwalitatieve zorg voor iedereen te komen.
 
Dienstgerichtheid
Wij zijn er voor onze leden. Via een breed aanbod aan laagdrempelige en bereikbare diensten garanderen we een zorg op maat. 
 
Wervingskracht
Hoe meer leden, hoe luider onze stem weerklinkt. Met dit doel voor ogen streeft Bond Moyson voortdurend naar een groeiend ledenaantal. Iedere medewerker bewust maken van haar/zijn rol als ambassadeur van het ziekenfonds is een eerste stap om die groei te verwezenlijken.
 
 
 
 
 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230