Overlijden na (arbeids)ongeval of beroepsziekte

 

​Arbeidsongeval of een beroepsziekte

In het kader van de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering heb je recht op één van volgende tegemoetkomingen:

  • begrafeniskosten (30 x het gemiddeld dagloon)
  • de kosten van een eventuele overbrenging van het stoffelijk overschot naar de plaats van begraving
  • een rente voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) van 30 % en voor de minderjarige kinderen of zolang zij gerechtigd zijn op kinderbijslag van 15 % van het basisloon

Ongeval met een verantwoordelijke derde

Indien een derde persoon aansprakelijk is voor het overlijden, kan je een schadeloosstelling eisen tegenover de aansprakelijke of diens verzekeringsmaatschappij ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’. Vaak kan je via de eigen verzekeringspolis, tak Rechtsbijstand, gratis een beroep doen op een advocaat. Zoniet is het aangewezen een eigen advocaat te nemen.

Heb je weinig of geen financiële middelen, vraag dan aan de Rechtbank (Bureau voor Rechtsbijstand) of je geen recht hebt op een gratis advocaat (Pro Deo). Inzake schadevergoeding volgen de rechters meestal algemeen vaste bedragen. Naast de kosten voor de begrafenis, wordt eveneens een schadeloosstelling voorzien voor de morele en economische schade van de nabestaanden.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230