Woning en auto

 

​Sociale woning

De huurprijs van een sociale woning, verhuurd door een erkende bouwmaatschappij, wordt onder meer berekend op basis van het gezinsinkomen. Het overlijden van je gezinslid kan een ernstige vermindering van het gezinsinkomen betekenen, zodat een herberekening van de huur nodig is. Je kan best een nieuw inkomensbewijs voorleggen aan de sociale bouwmaatschappij.

Auto

In geval van overlijden kan de inschrijvingsplaat van de wagen van de overledene worden geschrapt of overgedragen op naam van de langstlevende echtgenoot, de wettelijk samenwonende of één van de kinderen.

Schrappen

Indien je de inschrijvingsplaat wilt schrappen, stuur je ze naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De verkeersbelasting wordt geschorst vanaf de dag waarop de inschrijvingsplaat toekomt op deze dienst. Het inschrijvingsbewijs moet bij de wagen blijven.

Overdracht of herinschrijving

Bij een overdracht of een herinschrijving op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of één van de kinderen kan de inschrijvingsplaat van de overledene behouden blijven. De procedure is dezelfde als voor de aankoop van een tweedehands voertuig. Je  hoeft echter geen btw te betalen en de wagen dient niet onderworpen te worden aan de technische controle.

Het inschrijvingsformulier voor gebruikt voertuig kan je aanvragen bij de garagist, de verzekeringsmakelaar, het station voor technische controle of het DIV. Op dit formulier wordt vermeld dat het om een overdracht op naam van de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of één van de kinderen gaat omwille van het overlijden van de eigenaar. Verder moet het voorzien zijn van een stempel van de verzekeraar.

Samen met het inschrijvingsformulier bezorg je volgende documenten aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen:

  • Het oude inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam.
  • Een gelegaliseerd afschrift van de overlijdensakte met de vermelding van de namen van beide echtgenoten (wordt doorgaans om sociale redenen gratis afgeleverd door het gemeentebestuur).
  • Uittreksel uit de huwelijksakte, bewijs van wettelijke samenwoning of bewijs van afstamming of adoptie. De namen en voornamen moeten op alle documenten identiek zijn. Ook de verwantschap moet duidelijk vermeld worden. Zoniet moet de procedure herbegonnen worden.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230